Quick Overview of AWS, AZURE ve Google Cloud Hizmetleri

Bu yazıda en popüler bulut platformlarını ve popüler hizmetlerini tabloda göstereceğim. AWS, AZURE ve Google Cloud ezici bir pazar payına sahiptir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı aws.pngBu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı azure.pngBu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı google-cloud.png
Amazon EC2 Elastic Compute Cloud(EC2)Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı virtual-machine.png Virtual MachineBu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı google-compute-engine.png Compute EngineSanal Sunucu (Virtual Server) (Compute)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı aws-elastic-beanstalk.pngElastic BeanstalkAzure Cloud Services Azure Cloud ServicesGoogle App engine Google App EngineUygulama Geliştirme/Barındırma
(App Development/Deployment) (Compute)
AWS LambdaAzure Functions Azure FunctionsCloud Functions Cloud FunctionsEvent Driven Computing. Sunucu olmadan veya yönetmeden kod çalıştırmanıza olanak tanır. (Compute)
Amazon Elastic Container Service (ECS) Elastic Container Service(ECS)Azure Container Instances Azure Container InstancesKubernetes Engine Kubernetes EngineContainer Registration Service (Compute)
Amazon Web Services Auto Scaling CLI Based DashboardAuto ScalingAzure Autoscale Azure AutoscaleAuto Scaler Auto ScaleAuto Scaling (Compute)
Amazon Simple Storage Service (S3) Simple Storage Service(S3)Azure Blob Storage Azure Blob StorageCloud Storage Cloud StorageObject Storage (Storage)
Amazon Elastic Block Storage (EBS) Elastic Block Storage(EBS)Azure Page Blobs / Premium Storage Managed DisksPersistent Disk Persistent DiskVirtual Machine Disk Storage (Storage)
Amazon CloudFront CloudFrontAzure CDN Azure CDNCloud CDN Cloud CDNContent Delivery Network (Networking & Content Delivery)
Amazon RDS Relational Database Service(RDS)Azure SQL DatabaseAzure SQL DatabaseCloud SQL Cloud SQLİlişkisel Veritabanı (Database)
Amazon DynamoDB Dynamo DBAzure CosmosDBAzure CosmosDBCloud Datastore Cloud Datastoreİlişkisel Olmayan Veritabanı Yönetim Hizmeti (Database)
Amazon VPC VPCAzure VNet Azure VNetCloud Virtual Network Cloud Virtual NetworkSanal Ağ (Virtual Networking) (Networking & Content Delivery)
AWS Direct Connect AWS Direct ConnectAzure Express Route Azure Express RouteCloud InterConnect Cloud InterConnectÖzel Bağlantı (Private Connectivity) (Networking & Content Delivery)
Amazon Route 53 Route 53Azure DNS Azure DNSCloud DNS Cloud DNSNetworking & Content Delivery (Networking)
AWS CloudTrail CloudTrailLog Analytics Log AnalyticsLogging LoggingLogging & Monitoring (Management Tools)
Amazon CloudWatch CloudWatchAzure Operations Management Suite (OMS)Application InsightsMonitoring MonitoringLogging & Monitoring (Management Tools)
AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Identity and Access Management (IAM)Azure Active Directory Azure Active DirectoryCloud IAM Cloud IAMKimlik ve Erişim Yönetimi (Identity & Access Management) (Security & Identity, Compliance)
AWS Trusted Advisor AWS Trusted Advisor Azure AdvisorAzure AdvisorGoogle Cloud Platform Security Google Cloud Platform SecurityCloud Cost / Performance / Security Advisor (Management Tools)
Amazon Kinesis Amazon KinesisAzure Stream Analytics Azure Stream AnalyticsCloud Dataflow Cloud DataflowStreaming Service (Big Data & Advanced Analytics)
AWS OpsWorks OpsWorksAzure Automation Azure AutomationBu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı google-compute-engine.pngCompute Engine ManagementSunucu Otomasyonu (Server Automation )(Management Tools)
AWS CloudFormation CloudFormationAzure Resource Manager Azure Resource ManagerCloud Resource Manager Cloud Resource ManagerCloud Deployment Templates/ Infra as Code (Management Tools)
Amazon SNS Amazon Simple Notification Service(SNS)Azure Notification Services Azure Notification ServicesFirebase Cloud Messaging Firebase Cloud MessagingBildirim Hizmetleri (Notification Services) (Application Services)
Elastic Load Balancing Elastic Load BalancingAzure Load Balancer Azure Load BalancerCloud Load Balancing Cloud BalancingLoad Balancers (Networking & Content Delivery)
AWS, Azure, Google Cloud Hizmetleri

Başarılar …